Polityka Prywatności (imprezy turystyczne).

 1. Administratorem danych osobowych Klientów jest Rafał Jaworski  prowadzący działalność gospodarczą pod firmą  Red & Blue PIXEL wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 966 128 93 44, Regon 200098748. Kontakt z Administratorem: tel: +48 502 296 405, email: biuro@vivatpodlasie.pl. Administrator danych jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo przekazanych danych osobowych oraz przetwarzanie ich zgodnie z przepisami prawa.
 2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz innymi aktualnie obowiązującymi (tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych) przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
 3. Administrator przetwarza dane osobowe Klientów w celach:
  • Zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej i jej wykonania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit b RODO) – „wykonanie umowy”,
  • Wykonania umów i porozumień o współpracy z kontrahentami realizującymi usługi na rzecz Administratora w związku z umową o udział w imprezie turystycznej (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • Wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych, np. rozliczeń finansowych i sprawozdawczości rachunkowej, w tym wystawiania i przechowywania faktur czy też udzielania odpowiedzi na reklamacje (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit c RODO) – „obowiązek prawny”,
  • Dochodzenia roszczeń wynikających z umowy (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Terminy dochodzenia roszczeń wynikających z umowy szczegółowo określa Kodeks cywilny oraz Ustawa o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych,
  • Weryfikacji jakości usług świadczonych w związku z zawartą umową (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”,
  • Przesyłania informacji marketingowych (np. newslettera), w przypadku wyrażenia odrębnej zgody na wykorzystanie danych w tym celu (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”,
  • Realizacji marketingu bezpośredniego (produktów i usług własnych Administratora , w tym personalizacji treści marketingowych (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit. f RODO) – „prawnie uzasadniony interes”. Podjęcie dodatkowych działań na żądanie klienta (np. realizacji próśb związanych z wykonaniem usługi hotelowej) na podstawie udzielonej zgody, w celu zrealizowania ww. żądania (podstawa prawna – art. 6 ust. 1 lit a RODO) – „zgoda”.
 4. Administrator może przetwarzać dane osobowe w celu realizacji umowy o udział w imprezie turystycznej, w szczególności:
  • imię (imiona),
  • nazwisko,
  • data urodzenia,
  • płeć,
  • adres e-mail,
  • numeru telefonu,
  • adres zamieszkania,
  • wzór podpisu,
  • dane z dowodu osobistego niezbędne do realizacji umowy oraz weryfikacji tożsamości klienta,
  • numer PESEL (w przypadkach wymaganych przez przepisy prawa lub w zakresie niezbędnym do wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej).
 5. Podanie wskazanych powyżej danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia umowy i jej wykonania. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej.
 6. Podanie danych w celu otrzymywania komunikacji marketingowej za pośrednictwem wybranego kanału komunikacji (tj. adresu e-mail, numeru telefonu) jest dobrowolne, ale niezbędne do otrzymywania informacji handlowych. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości otrzymywania treści marketingowych.
 7. Administrator, w zakresie niezbędnym do zawarcia i wykonania umowy o udział w imprezie turystycznej, zapewnienia poprawnej jakości usług oraz podjęcia dodatkowych działań na żądanie klienta, może również przetwarzać szczególne kategorie danych osobowych (w tym dane dotyczące zdrowia, np. w przypadku osób niepełnosprawnych, osób o ograniczonej sprawności ruchowej, osób wymagających szczególnej opieki medycznej) jeżeli osoba, której dane dotyczą, udzieliła wyraźnej zgody na przetwarzanie tych danych we wskazanym celu (podstawa prawna – art. 9 ust. 2 lit a RODO) .
 8. Administrator ma prawo do przetwarzania danych osobowych przez okres niezbędny do realizacji wskazanych powyżej celów:
  • czas niezbędny do realizacji umowy ,
  • czas wykonywania obowiązków prawnych oraz czas, w którym przepisy prawa nakazują przechowywać dane, np. przepisy podatkowe,
  • czas, po którym przedawnią się roszczenia wynikające z umowy,
  • czas do momentu wyrażenia sprzeciwu,
  • czas do momentu wycofania zgody.
 9. Z zachowaniem wszelkich gwarancji bezpieczeństwa danych, Administrator może przekazać dane osobowe klienta – oprócz osobom upoważnionym przez Administratora danych – innym podmiotom, w tym:
  • podmiotom przetwarzającym dane w imieniu Administratora np. agentom, dostawcom usług technicznych i podmiotom świadczącym usługi doradcze,
  • innym administratorom w zakresie niezbędnym dla realizacji usług i wymogów prawnych, np. operatorom płatności elektronicznych, kurierom, przewoźnikom, ubezpieczycielom, dostawcom usług hotelowych, dostawcom usług dodatkowych (np. parkingi, usługi lotniskowe), lokalnym lub krajowym izbom turystyki, kontrahentom realizującym usługi na rzecz Administratora na podstawie zawartych umów.
 10. W związku z przetwarzaniem przez Administratora danych osobowych, Klientowi przysługuje:
  • prawo dostępu do danych osobowych,
  • prawo do sprostowania danych osobowych,
  • prawo usunięcia danych osobowych (prawo do bycia zapomnianym),
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  • prawo do przenoszenia danych do innego administratora,
  • prawo do cofnięcia zgody w przypadku, gdy Administrator będzie przetwarzał dane osobowe klienta w oparciu o zgodę, w dowolnym momencie i w dowolny sposób, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
  • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, w sytuacji, kiedy podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora,
  • prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy klient uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 11. W celu realizacji wskazanych powyżej praw należy skontaktować się z Administratorem:
  • e-mail: biuro@vivatpodlasie.pl,
  • tel.: +48 502 296 405.
 12. Dane wszystkich osób wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji/dokumencie podróży zostały pozyskane przez Administratora bezpośrednio od osoby, która dokonała rezerwacji w celu zawarcia umowy o udział w imprezie turystycznej.
 13. Klient zawierający z Rafałem Jaworskim prowadzącym działalność gospodarcza pod firmą Red & Blue PIXEL wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 966 128 93 44, REGON 200098748 umowę o udział w imprezie turystycznej czyni to także w imieniu wszystkich osób wymienionych w potwierdzeniu rezerwacji/dokumencie podróży i przejmuje tym samym odpowiedzialność za poinformowanie ich o określonych w niniejszym dokumencie zasadach przetwarzania danych osobowych przez Administratora danych.